Terms & conditions app

easyconnect: Umowa licencyjna użytkownika końcowego spółki EDC Retail B.V.

 

Przed kliknięciem przycisku „Wyrażam zgodę”, pobraniem lub użyciem aplikacji EasyConnect („Aplikacja”) prosimy o uważne przeczytanie niniejszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa”).

Klikając przycisk „Wyrażam zgodę”, pobierając Aplikację lub z niej korzystając, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy.

 

Niniejsza Umowa jest umową prawną zawieraną pomiędzy Użytkownikiem (osobą fizyczną lub pojedynczym podmiotem) a spółką EDC Retail B.V. i reguluje korzystanie z Aplikacji udostępnionej Użytkownikowi przez spółkę EDC Retail B.V. W przypadku niewyrażania zgody na warunki niniejszej Umowy, nie należy klikać przycisku „Wyrażam zgodę”, pobierać Aplikacji ani z niej korzystać.

Aplikacja jest licencjonowana, a nie sprzedawana przez spółkę EDC Retail B.V. do użytku ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

 

Licencja

Spółka EDC Retail B.V. udziela Użytkownikowi odwołalnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, ograniczonej licencji na pobieranie, instalowanie i korzystanie z Aplikacji wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, ściśle zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Ograniczenia

Użytkownik zgadza się nie wykonywać następujących działań i nie zezwalać na ich wykonywanie innym osobom:

• licencjonować, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, cedować, rozpowszechniać, przekazywać, hostować, zlecać, ujawniać lub w inny sposób komercyjnie wykorzystywać Aplikację lub udostępniać Aplikację osobom trzecim;

• kopiować Aplikację lub korzystać z niej w jakimkolwiek innym celu niż dozwolony w powyższym punkcie „Licencja”;

• modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozmontowywać, odszyfrowywać, dekompilować ani odtwarzać kodu źródłowego jakiejkolwiek części Aplikacji;

• usuwać, zmieniać lub ukrywać jakichkolwiek informacji o prawach własności (w tym informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) spółki EDC Retail B.V. lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji.

 

Własność intelektualna

Aplikacja, w tym w szczególności wszystkie prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności intelektualnej, są i pozostaną wyłączną własnością spółki EDC Retail B.V.

 

Sugestie Użytkownika

Wszelkie informacje zwrotne, komentarze, pomysły, ulepszenia lub sugestie (łącznie „Sugestie”) przekazane przez Użytkownika spółce EDC Retail B.V. w odniesieniu do Aplikacji pozostaną wyłączną własnością spółki EDC Retail B.V. Spółka EDC Retail B.V. może swobodnie wykorzystywać, kopiować, modyfikować, publikować lub redystrybuować Sugestie w dowolnym celu i w dowolny sposób bez przyznania Użytkownikowi żadnego uznania ani wynagrodzenia.

 

Modyfikacje Aplikacji

Spółka EDC Retail B.V. zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub wycofania, tymczasowo lub na stałe, Aplikacji lub dowolnej powiązanej z nią usługi za uprzednim powiadomieniem lub bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia wobec Użytkownika odpowiedzialności.

 

Aktualizacje Aplikacji

Spółka EDC Retail B.V. może od czasu do czasu dostarczać ulepszenia lub usprawnienia funkcji/funkcjonalności Aplikacji, które mogą obejmować poprawki, korekty błędów, aktualizacje, usprawnienia i inne modyfikacje („Aktualizacje”).

Aktualizacje mogą zmieniać lub usuwać niektóre funkcje i/lub funkcjonalności Aplikacji.

Użytkownik wyraża zgodę, że spółka EDC Retail B.V. nie ma obowiązku (i) dostarczania żadnych Aktualizacji ani (ii) dalszego dostarczania lub włączania żadnych określonych funkcji i/lub funkcjonalności Aplikacji.

Ponadto Użytkownik zgadza się, że wszystkie Aktualizacje są (i) uważane za integralną część Aplikacji oraz (ii) podlegają warunkom niniejszej Umowy.

 

Usługi osób trzecich

Aplikacja może wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści osób trzecich (w tym

dane, informacje, aplikacje i inne produkty, usługi) lub udostępniać łącza do witryn internetowych lub usług osób trzecich („Usługi osób trzecich”).

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że spółka EDC Retail B.V. nie ponosi odpowiedzialności za żadne Usługi osób trzecich, w tym za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, przestrzeganie praw autorskich, legalność, przyzwoitość, jakość lub każdy inny ich aspekt. Spółka EDC Retail B.V. nie przyjmuje i nie ponosi wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby lub podmiotu żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek Usług osób trzecich.

Usługi osób trzecich i łącza do nich są dostarczane Użytkownikowi wyłącznie dla wygody, a Użytkownik uzyskuje do nich dostęp i korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko i z zastrzeżeniem warunków takich osób trzecich.

 

Polityka prywatności

Spółka EDC Retail B.V. gromadzi, przechowuje, utrzymuje i udostępnia informacje na temat Użytkownika zgodnie ze swoją Polityką prywatności, która jest dostępna pod adresem: ŁĄCZE. Akceptując postanowienia niniejszej Umowy, Użytkownik potwierdza, że niniejszym wyraża zgodę na warunki naszej Polityki prywatności.

 

Czas obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa pozostaje w mocy do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub spółkę EDC Retail B.V. Spółka EDC Retail B.V. może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili i z dowolnego powodu lub bez powodu, zawiesić lub rozwiązać niniejszą Umowę za uprzednim powiadomieniem lub bez niego.

Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym, bez wcześniejszego powiadomienia ze strony spółki EDC Retail B.V. w razie nieprzestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy. Użytkownik może też rozwiązać niniejszą Umowę, usuwając Aplikację i wszystkie jej kopie z urządzenia mobilnego lub komputera.

Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Użytkownik przestanie korzystać z Aplikacji i usunie wszystkie kopie Aplikacji z urządzenia mobilnego lub komputera. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie ograniczy żadnych praw ani środków prawnych przysługujących spółce EDC Retail B.V. według prawa lub na zasadzie słuszności w razie naruszenia przez Użytkownika (w okresie obowiązywania niniejszej Umowy) któregokolwiek z zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy.

 

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić spółkę EDC Retail B.V. oraz jej podmioty macierzyste, zależne, stowarzyszone, członków kadry kierowniczej, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców (jeśli dotyczy) z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z: (a) korzystania z Aplikacji; (b) naruszenia niniejszej Umowy lub jakiegokolwiek prawa lub regulacji; lub (c) naruszenia jakiegokolwiek prawa osoby trzeciej.

 

Brak gwarancji

Aplikacja jest dostarczana Użytkownikowi „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ze wszystkimi wadami i usterkami, bez żadnej gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka EDC Retail B.V., w imieniu własnym i w imieniu swoich podmiotów stowarzyszonych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innego rodzaju, w odniesieniu do Aplikacji, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszania praw oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, działania, użytkowania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia powyższego postanowienia spółka EDC Retail B.V. nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje żadnych zobowiązań i nie składa żadnych oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, że Aplikacja spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, będzie spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że jakiekolwiek błędy lub wady mogą zostać lub zostaną naprawione.

Bez ograniczenia powyższego postanowienia spółka EDC Retail B.V. ani żaden dostawca spółki EDC Retail B.V. nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) dotyczących działania lub dostępności Aplikacji lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Aplikacja będzie działać nieprzerwanie lub bezbłędnie; (iii) dotyczących dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji; lub (iv) że Aplikacja, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu spółki EDC Retail B.V. są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania i bomb czasowych lub innych szkodliwych elementów. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie z powyższych wyłączeń i ograniczeń mogą nie dotyczyć Użytkownika.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść Użytkownik, cała odpowiedzialność spółki EDC Retail B.V. i dowolnego z jej dostawców wynikająca z któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy oraz wyłączne zadośćuczynienie za wszystkie z powyższych ogranicza się do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za Aplikację. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo w żadnym wypadku spółka EDC Retail B.V. lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi z tytułu utraty zysków, utraty danych lub innych informacji, przerwy w działalności, obrażeń ciała, utraty prywatności wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Aplikacji, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Aplikacją lub w inny sposób w związku z postanowieniem niniejszej Umowy), nawet jeśli spółka EDC Retail B.V. lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu. Niektóre stany/jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych, więc powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie dotyczyć Użytkownika.

Rozdzielność postanowień

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane tak, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się

Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, niewykonanie prawa lub żądania wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy nie wpłynie na zdolność strony do wykonania takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia.

 

Zmiany niniejszej Umowy

Spółka EDC Retail B.V. zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszej Umowy w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, powiadomimy o niej z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Decyzja o istotności zmiany zostanie podjęta wedle naszego własnego uznania.

Kontynuując uzyskiwanie dostępu do naszej aplikacji lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na nowe warunki, nie ma już prawa do korzystania z Aplikacji.

 

Prawo właściwe

Niniejsza Umowa i korzystanie z Aplikacji podlegają prawu holenderskiemu, z wyłączeniem zawartych w nim norm kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.

 

Dane kontaktowe

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Umowy prosimy o kontakt pod adresem: Wyślij zgłoszenie – EasyToys Obsługi Klienta

 

Całość Umowy

Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a spółką EDC Retail B.V. dotyczącego korzystania z Aplikacji i zastępuje wszystkie wcześniejsze i równoczesne pisemne lub ustne umowy zawarte pomiędzy Użytkownikiem a spółką EDC Retail B.V.

W przypadku korzystania lub zakupu innych usług świadczonych przez spółkę EDC Retail B.V. Użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom, które spółka EDC Retail B.V. przedstawi Użytkownikowi w momencie takiego korzystania lub zakupu.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0

Artykuły w tej sekcji

Napisz wiadomość e-mail do naszej obsługi klienta
Potaramy się odpowiedzieć na Twój e-mail w ciągu 4 godzin w dni robocze.
Zadzwoń lub napisz do naszej obsługi klienta
Przyjazna, pomocna i szybka